خدمات منابع و مصارف آب از ابتدای تاسیس شرکت بهان سد جزء اولین خدمات شرکت بوده است و فعالیت خود را در زمینه مطالعات پایه منابع آب آغاز نموده است .امروزه با گسترش مطالعات یکپارچه و سیستمی حوضه آبریز عهده دار مسئولیت های بیشتری در عرصه مطالعات پایه گردیده است. اکنون با در اختیار داشتن چندین نفر از کارشناسان مجرب صنعت آب کشور، در راستای تحقق اهداف طرح های صنعت آب کشور و طرح های بین المللی منابع آب با توجه به اهمیت و ارزش ویژه مطالعات پایه و زیربنائی طرح های سدسازی، آبیاری و زهکشی، آب و فاضلاب و طرحهای یکپارچه حوضه ای گام بر می دارد. مطالعات پایه در این بخش از خدمات در 4 دسته تخصصی شامل هواشناسی، هیدرولوژی، آب های زیرزمینی و برنامه ریزی منابع آب و 2 دسته فنی شامل GIS منابع آب و تلفیق مطالعات یکپارچه حوضه ای صورت می پذیرد