انتقال آب از سد جیرفت به شهرهای جیرفت و عنبر آباد

مشارکت بهان سد، ایده پردازان و یکم.