نام پروژه: سد و نیروگاه کارون 4

image

کارفرما:
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

حوزه فعالیت:
سد سازی

موقعیت جغرافیایی:
استان چهارمحال و بختیاری

پیمانکار:
شرکت جهاد توسعه منابع آب

اهداف پروژه:

هدف اصلی پروژه تولید 1000 مگاوات برق برای شبکه سراسری فشار قوی کشور می باشد.اهداف دیگری از جمله تنظیم جریان رودخانه و کنترل سیلاب نیز تحقق خواهد یافت.

اجزاء پروژه:
 • سد اصلی
  فرازبند و نشیب بند
  سرریز دریچه دار
  سرریز بدون دریچه روی تاج سد
  دو واحد تخلیه کننده تحتانی روزنه ای
  دو واحد تونل انحراف آب
مشخصات پروژه:
الف: سد اصلی

نوع سد : بتنی دو قوسی
ارتفاع :230 متر
طول تاج: 440 متر
ظرفیت مخزن: 2190 میلیون متر مکعب

ب: فرازبند

نوع سد :خاکی با هسته رسی مایل
ارتفاع: 45/5 متر

ج: نشیب بند

نوع سد: خاکی با هسته رسی قائم
ارتفاع: 22 متر

نقش شرکت بهان سد:

شرکت بهان سد مشاور فنی پیمانکار برای پرده آب بند و کلیه گالریهای تزریق می باشد.

image
image