نام پروژه: سد مخزنی مشمپا

کارفرما:
وزارت نیرو – شرکت آب منطقه ای زنجان

حوزه فعالیت:
سد سازی

موقعیت جغرافیایی:‌
114 کیلومتری غرب شهرستان زنجان

اهداف پروژه:

طولانی نمودن حیات اقتصادی سد سفید رود و شبکه پایین دست آن از راه تله اندازی رسوبات قزل اوزن

رفع کمبود نیاز آب شرب و صنعت شهرستان زنجان و 230 روستا ( افق 1425 )

بهبود در تأمین نیاز آبی اراضی کشاورزی پایین دست

استفاده از پتانسیل رودخانه جهت تولید انرژی برقابی

اشتغال زایی جهت جلوگیری از مهاجرت بی رویه

کنترل سیلاب های رودخانه قزل اوزن

اجزاء پروژه:

سد اصلی

فراز بند و نشیب بند

سرریز

تونلهای انحراف

سیستم آبگیری

نیروگاه برقابی

مشخصات پروژه:

الف: سد اصلی:

نوع سد : خاکی سنگریزه ای با هسته رسی

ارتفاع از روی پی: 112 متر

حجم مخزن سد: 350 میلیون متر مکعب

ب: تونل های انحراف:

تعداد تونل ها : 2 رشته

طول هر تونل: 420 متر

ج: سرریز:

نوع سرریز: اوجی آزاد

دبی سیلاب طراحی: 2771 مترمکعب بر ثانیه

نقش شرکت بهان سد:

طراحی فاز دو و سه

نظارت کارگاهی و عالیه سد مخزنی مشمپا