تونل انتقال آب کامه به همراه سازه های تبدیل ورودی و خروجی

تونل انتقال آب کامه (به طول 1260 متر) به همراه سازه های تبدیل ورودی و خروجی به روش طرح و ساخت