‍مدیریت طرح حلقه چهارم از زنجیره عوامل اجرایی پروژه‌ها و از جمله مسئولیت‌های تدوین شده برای محول نمودن به مهندسان مشاور می‌باشد که در سالهای اولیه پس از انقلاب اسلامی مورد اقبال عمومی دستگاههای اجرایی قرار نگرفته و در بسیاری از موارد به فراموشی سپرده شده بود.با شروع فعالیت‌های عمرانی از یک طرف و توجه به امر خصوصی‌سازی و واگذاری بخشی از فعالیت‌هایی که توسط دستگاههای دولتی انجام می‌گرفت به بخش خصوصی از طرف دیگر، استفاده از ظرفیت‌های مهندسان مشاور برای ارائه خدمات مدیریت طرح در دستور کار مدیران بخش دولتی قرار گرفت.با شروع فعالیت‌های عمرانی از یک طرف و توجه به امر خصوصی‌سازی و واگذاری بخشی از فعالیت‌هایی که توسط دستگاههای دولتی انجام می‌گرفت به بخش خصوصی از طرف دیگر، استفاده از ظرفیت‌های مهندسان مشاور برای ارائه خدمات مدیریت طرح در دستور کار مدیران بخش دولتی قرار گرفت.مهندسین مشاور بهان سد از ابتدای تاسیس ، وارد این عرصه شده و مدیریت پروژه های عظیمی را عهده دار بوده است.


خدمات تخصصی:

  • مدیریت طرح پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی 

  • مدیریت طرح پروژه‌های سد و نیروگاه 

  • مدیریت طرح پروژه‌های کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری