با افزایش تقاضا برای حمل و نقل ریلی درون شهـری، زمینه گستـرده‌ای برای جامعـه مهندسی کشور در جهت بهبود کیفیت این مهم در دو دهـه اخیـر فراهم آمده است. سابقه فعالیت بهان سد در گسترش حمل و نقل ریلی شهری به اوایل دهه 80 بر می گردد.  تاکنون این مهندسین مشاور در شهرهای اصفهان، شیراز و کرمانشاه عهده دار مسئولیت هایی چون طراحی، نظارت و مدیریت طرح بوده است. امروزه بخشی از توان فنی و مدیریتی شرکت بهان سد به اجرای پروژه های قطار شهری کشور معطوف شده است که در آینده نزدیک تأمین کننده سفرهای سریع و ایمن درون شهـری هموطنان خواهد بود.