تعدادی از مجرب‌ترین کارشناسان و تکنسینهای متخصص، انجام خدمات مهندسی از مرحله شناخت طرح‌ها تا مرحله بهره‌برداری و نگهداری در فعالیتهای مرتبط با شبکه های فاضلاب و آبهای سطحی شهری را به عهده دارند. خدماتی نظیر انجام مطالعات شناخت، مفهومی، طراحی مقدماتی، طراحی تفصیلی و همچنین نظارت بر اجرا و خدمات مدیریت طرح ، دامنه فعالیتهای محدوده خدمات را در برمی‌گیرد.