شرکت بهان سد عهده دار مطالعه، طراحی و نظارت بر انواع گوناگون پروژه های سد شامل، سد قوسی و سد خاکی می باشد.
در این شرکت علاوه بر استفاده از نرم افزارهای متداول و به روز شده ، برنامه های خاصی برای تحلیل و تفسیر بدنه سد و سازه های حجیم استفاده می شود. در ضمن تحلیل پایداری و علاج بخشی سدهای قدیمی نیز از آیتم های مورد مطالعه این مهندسین مشاور می باشد.

 

خدمات تخصصی

 

  • مطالعه و طراحی سازه های هیدرولیکی
  • طراحی سازه و پی 
  • تدوین برنامه های مدلسازی فیزیکی برای سازه های هیدرولیکی
  • انجام عملیات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک در پروژه های سد سازی
  • تدوین برنامه های زمین شناسی مهندسی و ویژگی های مصالح و تفسیر نتایج آنها
  • تهیه مدل های عددی برای سازه های هیدرولیکی