تعدادی از مجرب ترین کارشناسان و تکنسین های متخصص، انجام خدمات مهندسی از مرحله شناخت طرح‌ها تا مرحله بهره‌برداری و نگهداری در حوزه های فعالیت های مرتبط با آبرسانی شهری، صنعتی و فضای سبز شهری و خطوط انتقال آب را به عهده دارند. خدماتی نظیر انجام مطالعات شناخت، مفهومی، طراحی مقدماتی، طراحی تفصیلی و همچنین نظارت بر اجرا، نظارت بر بهره برداری و نگهداری و خدمات مدیریت طرح و طرح و ساخت (EPC , EP , DB)  پروژه‌ها، دامنه فعالیت های محدوده خدمات را در برمی‌گیرد.