تعدادی از مجرب‌ترین کارشناسان و تکنسین های متخصص، انجام خدمات مهندسی از مرحله شناخت طرح‌ها تا مرحله بهره‌برداری و نگهداری در فعالیت های مرتبط با تصفیه آب و فاضلاب را به عهده دارند. خدماتی نظیر انجام مطالعات شناخت، طراحی مقدماتی، طراحی تفصیلی و همچنین نظارت بر اجرا، نظارت بر بهره برداری و نگهداری، خدمات مدیریت طرح، طرح و ساخت (EPC , EP , DB) پروژه‌ها، دامنه فعالیت های محدوده خدمات را در برمی‌گیرد.