تعدادی از مجرب‌ترین کارشناسان و تکنسینهای متخصص، انجام خدمات مهندسی از مرحله شناخت طرح‌ها تا مرحله بهره‌برداری و نگهداری در فعالیتهای مرتبط با تصفیه آب و فاضلاب را به عهده دارند. خدماتی نظیر انجام مطالعات شناخت، طراحی مقدماتی، طراحی تفصیلی و همچنین نظارت بر اجرا، نظارت بر بهره برداری و نگهداری ، خدمات مدیریت طرح ، طرح و ساخت (EPC , EP , DB) پروژه‌ها، دامنه فعالیتهای محدوده خدمات را در برمی‌گیرد.