طرح های‌ عمرانی‌ در حکم‌ نبض‌ اقتصاد جامعه‌ هستند. به‌ اعتبار این‌ طرح ها، سرمایه‌گذاری های‌ دولتی‌ محقق‌ و به‌همراه‌ سرمایه‌گذاری های‌ بخش‌ خصوصی‌ رشد اقتصادی‌ را موجب‌ می‌شوند. فعالیتهای‌ مربوط به‌ طرحهای‌ عمرانی‌ کشور،عمدتاً پس‌ از شکل‌ گیری‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ـ اجتماعی‌ دنبال‌ و از محل‌ درآمدهای‌ عمومی‌ مربوط به‌ بودجه‌ دولت‌ تأمین‌ شده‌ است‌. از این‌ رو، موفقیت‌ طرح های‌ مزبور وابسته به دقت در انجام بررسی های اقتصادی می باشند.
تحولات سریع توسعه ای در کشور و اثر این تحولات بر روی زیر ساخت ها، تقویت مبانی برنامه ریزی طرح ها از دیدگاه مطالعات اقتصادی و مالی، تاکید بر توسعه پایدار و نگاه اقتصادی به جنبه های زیست محیطی طرح ها در کنار تاکیدات قانونی در برنامههای توسعه و اسناد بالادستی کشور، این شرکت را بر آن داشته تا با استفاده از خدمات کارشناسان و مهندسان مجرب به انجام کلیه خدمات مشاوره و تهیه و تدوین طرح های توجیهی اقتصادی، تحلیل مالی و ارزیابی اقتصاد زیست محیطی همت گمارد.