طرحهای‌ عمرانی‌ در حکم‌ نبض‌ اقتصاد جامعه‌ هستند. به‌ اعتبار این‌ طرحها، سرمایه‌گذاریهای‌ دولتی‌ محقق‌ و به‌همراه‌ سرمایه‌گذاریهای‌ بخش‌ خصوصی‌ رشد اقتصادی‌ را موجب‌ می‌شوند. فعالیتهای‌ مربوط به‌ طرحهای‌ عمرانی‌ کشور،عمدتا پس‌ از شکل‌گیری‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ دنبال‌ و از محل‌ درآمدهای‌ عمومی‌ مربوط به‌ بودجه‌ دولت‌تأمین‌ شده‌ است‌. از این‌ رو، موفقیت‌ طرحهای‌ مزبور وابسته به دقت در انجام بررسی های اقتصادی می باشند.

تحولات سریع توسعه ای در کشور و اثر این تحولات بر روی زیر ساخت ها، تقویت مبانی برنامه ریزی طرح ها از دیدگاه مطالعات اقتصادی و مالی، تاکید بر توسعه پایدار و نگاه اقتصادی به جنبه های زیست محیطی طرح ها در کنار تاکیدات قانونی در برنامه های توسعه و اسناد بالادستی کشور، این شرکت را بر آن داشته تا با استفاده از خدمات کارشناسان و مهندسان مجرب به انجام کلیه خدمات مشاوره و تهیه و تدوین طرح های توجیهی اقتصادی، تحلیل مالی و ارزیابی اقتصاد زیست محیطی همت گمارد.