رشد فزاینده جمعیت، گسترش شهرنشینی و رواج شهر گرائی و تغییر سبک زندگی به همراه ارتقاء انتظارات رفاهی و بهداشتی جوامع طی سه دهه اخیر از یک سو و محدودیت روزافزون منابع آب تجدید شونده و با کیفیت از سوی دیگر، مجموعاً شرایط را برای افزایش تقاضا و تشدید رقابت میان بهره‌برداران از آب و بروز تنش‌ها و تعارضات اجتماعی فراهم آورده و مدیریت آب کشور را برای تخصیص منصفانه آب و حل تعارضات اجتماعی و استفاده از آب به عنوان عاملی برای دستیابی به رفاه و ایجاد اشتغال و کاهش مهاجرت و رفع فقر و محرومیت اجتماعی و تامین سلامتی و بهداشت برای عموم مردم ، در شرایط دشواری قرار داده است. شرکت مهندسی مشاور بهان سد در پاسخ به نیازها و مقتضیات تازه مدیریت آب کشور و با رویکردی نوین به امر توسعه با بهره گیری از کارشناسان خبره، پرداختن به جنبه های اجتماعی طرحهای توسعه منابع آب را در دستور کار خود دارد.