مهندسین مشاور بهان سد بیش از 12سال است که مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای شبکه‌های بزرگ آبیاری و زهکشی را در بیشتر نقاط کشور به عهده داشته و دارد.

 امروزه مشاورین بهان سد به خود می‌بالد که تاکنون پروژه های مهمی در ضمینه شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی کشور را در مطالعه و یا مطالعه و طراحی نموده است. این فعالیت‌ها با انجام مطالعات تفصیلی، طراحی

شبکه‌های اصلی و فرفی آبیاری و زهکشی، نظام‌های توزیع آب در مزرعه و اصلاح شبکه‌های زهکشی را شامل می‌شود. این شرکت همچنین، در انجام مطالعات بهبود و طرح های توسعه نظامهای آبیاری و زهکشی موجود فعال بوده و هست.

خدمات تخصصی

  • مدیریت مصارف آب
  • تهیه طرح‌های گسترش شبکه های آبیاری و زهکشی