نام پروژه: سد و نیروگاه کارون 4

image

کارفرما:
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

حوزه فعالیت:
سد سازی

موقعیت جغرافیایی:
استان چهارمحال و بختیاری

پیمانکار:
شرکت جهاد توسعه منابع آب

اهداف پروژه:

هدف اصلی پروژه تولید 1000 مگاوات برق برای شبکه سراسری فشار قوی کشور می باشد.اهداف دیگری از جمله تنظیم جریان رودخانه و کنترل سیلاب نیز تحقق خواهد یافت.

اجزاء پروژه:

سد اصلی
فرازبند و نشیب بند
سرریز دریچه دار
سرریز بدون دریچه روی تاج سد
دو واحد تخلیه کننده تحتانی روزنه ای
دو واحد تونل انحراف آب

مشخصات پروژه:

الف: سد اصلی:

نوع سد : بتنی دو قوسی
ارتفاع :230 متر
طول تاج: 440 متر
ظرفیت مخزن: 2190 میلیون متر مکعب

ب: فرازبند:

نوع سد :خاکی با هسته رسی مایل
ارتفاع: 45/5 متر

ج: نشیب بند:

نوع سد: خاکی با هسته رسی قائم
ارتفاع: 22 متر

نقش شرکت بهان سد :

شرکت بهان سد مشاور فنی پیمانکار برای پرده آب بند و کلیه گالریهای تزریق می باشد.

image
image